Admission | Vacancies | Scholarship | Download | Contact Us
"Education for All Round Development"
Ramghat, Pokhara-12
विभिन छात्रवृत्ति तथा पुरस्कारको विवरण / Different Scholarship and Prize

क्र.स. पुरस्कारको नाम स्थापकको नाम रकम प्रयोजन
स्व. मेजर वीर सिंह गुरुङ्ग स्मृति छात्रवृत्ति श्रीमती कान्ता गुरुङ्ग रु १६५९ कक्षा १० (test) सर्वोत्कृष्ट मात्र शाखा तर्फ छात्र/छात्रा १
स्व. देवीरमण भारती छात्रवृत्ति डा. अनिल सुवेदी रु ८२४७ मात्री शाखा तर्फ कक्षा ६ देखी ९ मा सर्वोत्कृष्ट छात्र/छात्रा १
कृष्ण भारती छात्रवृत्ति समाज सेवी कृष्ण न्यौपाने र भारती न्यौपाने रु १,११,१११ मात्री शाखा तर्फ slc सर्वोत्कृष्ट छात्र १ र छात्रा १
स्व. शिवजङ्ग पाण्डे स्मृति छात्रवृत्ति शिक्षिका नानुमैयॉ पाण्डे रु ५०,००० मात्री शाखा तर्फ कक्षा ६ देखी ९ सम्म गरिव तथा जेहेन्दार छात्र १ छात्रा १
हङकङ् स्थित भू.पू. विद्यार्थी अक्षयकोष हङकङ् स्थित भू.पू. विद्यार्थी रु १,००,००० विद्यालयबाट slc सर्वोत्कृष्ट छात्र / छात्रा १
स्व. क्या. दाछिरि गुरुङ्ग स्मृति भू.पू. प्र.अ। दूधराज गुरुङ्ग रु १,००,००१ विद्यालयबाट slc सर्वोत्कृष्ट छात्रा १ जना
स्व. आशा गुरुङ्ग स्मृति छात्रवृत्ति भू. पू. शिक्षिका ईश्वरी गुरुङ्ग रु २४४९५ मात्री शाखा तर्फ कक्षा ६ देखी १० सम्म गरिव तथा जेहेन्दार छात्रा १
स्व. रतन वहादुर भट्टराई स्मृति छात्रवृत्ति समाज सेवी गणेश वहादुर भट्टराई रु १०००० दृष्टि विहीन शाखावाट slc उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई बगमष्य सामाग्री १ जनालाई १
सुब्बा हितमान शेर्चन स्मृति छात्रवृत्ति समाज सेवी ऋषि केशव पराजुली रु २०००० दृष्टि विहीन शाखावाट slc उत्तीर्ण वा अध्यनरत छात्र / छात्रा १ जना
१० स्व. ऋषि केशव पराजुली स्मृति छात्रवृत्ति समाज सेवी ऋषि केशव पराजुली रु २६००० दृष्टि विहीन शाखावाट मा.वि. तहमा अध्यनरत गरिव तथा जेहेन्दार छात्र / छात्रा १
११ स्व. सत्यहर्क स्मृति छात्रवृत्ति समाजसेवी डमरवहादुर क्षेष्ठ रु २५५२५ दृष्टि विहीन शाखावाट slc उत्तीर्ण वा अध्यनरत छात्र / छात्रा १ जना
१२ पश्चिमाञ्यल क्षेत्रीय प्रहरी कोष DIG ज्ञानेन्द्र बहादुर महत तथा पश्चिमाञ्यल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरा रु १००००० प्रहरीमा कार्यरत राष्ट्र्र् सेवकका दृष्टि विहीन वच्चाको लागि
१३ दृष्टि विहीन भलाइ कोष छात्रावासमा रहेका टृष्टि विहीन विद्यार्थीहरुद्धारा विभिन्न कार्य क्रम आयोजना गरी जम्मा गरीएको रकम रु ५०००० दृष्टि विहीन शाखामा नि.मा.वि. तहमा अध्ययनरत गरीब/जेहेन्दार छात्र/छात्रा १ जना
१४ Father Gomas छात्रवृत्ति St Fransis विद्यालयका संस्थापक युसेयिवो पैडिड गोमस रु ५०००० दृष्टि विहीन शाखावाट slc उत्तीर्ण गरीब/जेहेन्दार छात्र/छात्रा १ जना
१५ BoomeRang छात्रवृत्ति समाजसेवी गणेश वहादुर भट्टराई रु२५०० दृष्टि विहीन शाखावाट कअि उत्तीर्ण गरीब/जेहेन्दार विद्यार्थी १ जना